Obowiązek uczących się

Pierwszy dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers w 1979 r.

    Wpływ zachodniej edukacji spowodował osłabienie zainteresowania sanskrytem. Doprowadził do zaniku domowego szczęścia i erozji zasad arya (prawdziwej) dharmy. Ludzi urzeka obcy wygląd i zachowanie, a mówienie językiem ojczystym uważają za mankament. Niechętnie honorują zasady dobrego wychowania, zaś szacunek dla nauczycieli i starszych jest dla nich zbyt dużym ciężarem. Bojaźliwość jest powszechna i stała się zaraźliwa.

    Kto zajmie się domem i wypełni domowe obowiązki, jeśli kobiety gromadnie pójdą do urzędów i podejmą pracę? Jeśli matki pójdą do szkół uczyć cudze dzieci, kto będzie uczył ich własne? Kto zajmie się kuchnią, gdy kobiety będą robiły to, co mężczyźni? Dzięki temu, że kobiety się zatrudniają, w rodzinie jest mniej finansowych problemów, ale pojawiają się liczne inne trudności odbierające im szczęście.
Ucieleśnienia miłości – uczniowie, studenci, nauczyciele i patroni edukacji!
    Bharat (Indie), uznawany za kolebkę duchowości, jest świadkiem upadku prawości i stopniowo stał się siedzibą demonicznych skłonności, które są pożywką dla niesprawiedliwości, niepokojów i nieetycznych zachowań. Obowiązkiem uczniów i studentów w społeczeństwie o tak złym stanie moralnym, w tym strasznym wieku kali z jego wszechobecnym złem, jest dopilnowanie, by prawość i miłość zostały wskrzeszone a pokój i bezpieczeństwo zapewnione.
Tak jak matka smuci się, gdy jej dzieci odstają w nauce lub innych aspektach życia, tak matka Indie opłakuje duchową i moralną degradację swoich dzieci. Aby zaradzić temu bólowi, uczniowie powinni wypełniać swoje obowiązki. Ponadto powinni pamiętać, że wszyscy dorośli obywatele, starsi, ludzie sprawujący władzę i wielcy przywódcy kiedyś sami byli uczniami i że dzisiejsi uczniowie z czasem także będą przywódcami i pełnoprawnymi obywatelami.
     Rząd nie jest zdolny poprowadzić naród ścieżką moralności i duchowości. Obywatele, z kolei, nie mają władzy potrzebnej do korygowania rządu, gdy zachodzi potrzeba. Z duchowego punktu widzenia wydaje się, że zarówno rząd, jak i naród, utracili prawo do poprawiania drugiej strony. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że ludzie, którzy są obecnie u steru władzy, w dzieciństwie nie kształtowali swojego życia zgodnie z duchowymi zasadami postępowania.
     Wielkość danej osoby zależy od kulturalnej doskonałości, jaką osiągnęła. „Kultura” to nie tylko pilność i pracowitość. Słowo to oznacza wyeliminowanie złych myśli i skłonności oraz rozwinięcie dobrych myśli i cech. Życie obywateli jutra ukształtuje się zależnie od tego, jaki rodzaj życia prowadzą dzisiaj jako uczniowie. Życie, jakie dana osoba spędza będąc uczniem, jest fundamentem dla życia, jakie będzie prowadziła później jako dorosły obywatel. Uczeń będzie w przyszłości wiódł spokojne i spełnione życie tylko wtedy, jeśli teraz jego życie cechuje pokój i samoopanowanie.
     Dzisiejsi uczniowie muszą opierać swoje postępowanie na takich właśnie podstawach. Muszą uświadomić sobie, że ich siły moralne osłabia kultura Zachodu. Jest ona kulturą metropolii, gdzie mnożenie indywidualnych pragnień doprowadziło człowieka do niedoli i nieszczęścia. Kultura Indii natomiast jest powszechna w wiejskim środowisku, gdzie pragnień jest niewiele a dominuje zadowolenie. W obecnej sytuacji powinniście zatem dążyć do takiego kształcenia, które zapewnia radość spełnionego życia. Obowiązkiem dzisiejszych uczniów jest prowadzenie tak świętego i przykładnego życia.
     Podobnie jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej działalności, także w szkolnictwie napotykamy na kłopotliwe problemy. Obecny system kształcenia niewiele robi w sprawie oczyszczania, wzbogacania i duchowego rozwijania człowieka. Doprowadził społeczeństwo do stanu bliskiego katastrofy. Upowszechnienie współczesnej edukacji pociągnęło za sobą duchowe uwstecznienie i wszechobecność samolubstwa. Dlatego dzisiaj potrzebujemy patriotycznych uczniów o szerokich horyzontach, ludzi czynu zdolnych do bezinteresownej służby i poświęcenia. Hasło „prosty styl życia i wzniosłe myślenie” powinno nam przyświecać, w przeciwieństwie do hasła „wystawne życie i płytkie myślenie”, które zdaje się być maksymą współczesnej edukacji.
Sri Sathya Sai Central Trust corocznie organizuje letnie seminaria, aby przekazać wam zdrowe idee i wzbogacić wasz system wartości. Seminaria te dają wam możliwość pożytecznego spędzenia miesiąca poświęconego na przyswajanie wzniosłych ideałów życia, stanowiących duchowy pokarm.
     Ludzkie życie można porównać do drzewa, a pokrewieństwo z innymi ludźmi do jego gałęzi. Na tych gałęziach rozkwitają kwiaty myśli i uczuć. Kwiaty stopniowo rozwijają się w owoce zalet i cnót. Słodki sok obecny w tych owocach to charakter. Drzewo bez korzeni i owoców jest tylko drewnem opałowym. Wiara w siebie to korzeń drzewa życia, a charakter – jego owoc.
     Błogosławię wam, żywiąc nadzieję, że wszyscy staniecie się przykładnymi uczniami, w pełni skorzystacie z dobrodziejstw tych seminariów, oczyścicie swoje serca i zreformujecie społeczeństwo.                                                tłum. K.B. 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.