numer 11 wrzesień-październik 2002

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt  (fragmenty) 

(Dz. U. Z dnia 23 września 1997r.)

Rozdział 1 – Przepisy ogólne:

Art. 1.

-        Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Art. 2.

-        Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.     

-        Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami: - domowymi, - gospodarskimi, - wykorzystywanymi dla celów rozrywkowych, filmowych, sportowych i specjalnych, - używanymi do doświadczeń, - w ogrodach zoologicznych, - wolno żyjącymi (dzikimi), - obcymi faunie rodzimej.

Art. 4.

-  Humanitarne traktowanie zwierząt rozumie się przez traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Art. 5.

-        Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Art. 6.

-         Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.

-        Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

-   umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia,

-   doświadczenia na zwierzętach powodujące cierpienie, przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy,

-   umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból,

-   bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi (…) po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,

-   przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych,

-   porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź inną osobę, pod której opieką się zwierzę znajduje.

Art. 7.

-        Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta i przekazane do schroniska.

Art. 8.

-        Programy nauczania i wychowania szkolnego we wszystkich typach szkół powinny uwzględniać problematykę ochrony zwierząt oraz tworzenie szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt.

Rozdział 3 – Zwierzęta gospodarskie

Art. 12.

-        Zabrania się podawania zwierzętom w karmie hormonów wzrostu.

-        Zabrania się tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby.

-        Osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im, w ciągu każdej doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla danego gatunku.

Rozdział 5 – Zwierzęta w ogrodach zoologicznych
Art. 19

-        W ogrodach zoologicznych utrzymuje się tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli, a inne zwierzęta jedynie wtedy, gdy wymaga tego dobro osobnika, populacji lub gatunku oraz cele dydaktyczne.

Rozdział 11. – Przepisy karne

Art. 35.

-        Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nimi w sposób określony w art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

-            Jeśli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

powrót do spisu treści numeru 11 wrzesień-październik 2002

 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.