Boska Misja Bhagawana

S. Sivagnanam
Jedność ludzkości

      Miłość jest narzędziem, które rozbroi każdego przeciwnika; miłość rodzi miłość. Wysłana powróci, bowiem jedyną reakcją nań jest miłość. Ścieżka miłości jest jedyną, która prowadzi do Boga. Bóg jest miłością; żyjcie w miłości. Niech cała ludzkość żyje w miłości.
Baba
     Jest tylko jedna religia, religia miłości. Religie stanowią wyraz najwyższych aspiracji człowieka, jego boskiej inspiracji i ścieżki, którą musi kroczyć, by urzeczywistnić ostateczny cel – jedność z Bogiem. Wszystkie religie uznają prymat miłości i w swym podstawowym nauczaniu głoszą tę samą prawdę. Mimo to niewielu usiłuje zrozumieć wewnętrzną doniosłość religii. Powodowani błędnym przekonaniem, że ich religia stoi wyżej niż inne, ludzie okazują niechęć przedstawicielom innych wyznań i przejawiają postawę pełną wyższości i protekcjonalności. W pewnych smutnych przypadkach, kiedy fundamentalizm religijny podnosi swój ohydny łeb, głoszą nawet nienawiść do innych religii i stylów życia, nasycając atmosferę negatywnymi wibracjami. To właśnie takie ograniczone, sekciarskie podejście do religii było i jest zmorą cywilizowanego życia. Spowodowało ono niewypowiedziane cierpienia i trudy, a także liczne, okrutne wojny, które wstrząsały światem poprzez stulecia jego istnienia.

Ciasnota przekonań rodzi nienawiść

    Jest rzeczą najwyższej wagi, abyśmy wkraczając w dwudziesty pierwszy wiek odsunęli wszelkie zaściankowe, ograniczone i ograniczające uczucia i poglądy, a otworzyli się na wszechogarniającą miłość, którą głosi Bhagawan Baba. Mówi On, że miłość to ekspansja – że jest bezgraniczna, bezwarunkowa i bezinteresowna. Wszystko to, co ograniczone, restrykcyjne i egoistyczne jest przekleństwem dla religii i musi zostać wyrugowane z naszych umysłów i serc. Podstawą wszystkich religii jest moralność, którą z bezinteresowną miłością łączy znak równości. Tym samym religie zostały powołane do istnienia, aby pogłębiać dobrobyt społeczeństw poprzez krzewienie miłości do wszystkich istot. Wszystkie religie zalecają swoim wyznawcom dążenie do pokoju i odrzucenie przemocy. Biorąc pod uwagę ów cel należy ze smutkiem stwierdzić, że ubiegłe stulecie było świadkiem najokrutniejszych przejawów nienawiści i chciwości jakie znała ludzkość, choć nie należy zapominać o iskierkach nadziei zapalających się od czasu do czasu w tej czy innej części globu. Pomimo stuleci, a nawet tysiącleci kształtowania człowieka poprzez religię, na świecie prowadzi się bezwzględne i zaciekłe wojny mogące zawstydzić nawet najokrutniejszych mieszkańców dżungli.     
    Nauka dostarczyła człowiekowi najbardziej destrukcyjnych narzędzi zagłady, które wiele narodów może swobodnie nabyć. Broń nuklearną wykorzystano w Japonii i istnieje możliwość uczynienia tego ponownie w innej części globu. Nasilają się animozje na tle religijnym i etnicznym, w wielu krajach toczą się wojny domowe. Co uczyniła religia, by przeciwdziałać tym zbrodniczym tendencjom? Niektórzy są niezbicie przekonani, że to religia jest przyczyną wielu konfliktów. Wiele już napisano o potwornościach popełnionych przeciw ludzkości w imię religii – wymieńmy choćby krucjaty, islamski dżihad, inkwizycję, haniebne komory gazowe nazistowskich Niemiec, itp.

Tolerancja religijna prowadzi do pokoju i harmonii

     Jak powiedział Bhagawan Baba: „Religia służy ogromną pomocą w przyspieszaniu integralnego rozwoju osobowości człowieka.” Żadna religia nie głosi nienawiści czy nieprawości. Wszystkie podkreślają za to jedność w wielości i mają na celu doprowadzenie człowieka do objawienia zamieszkującej w nim boskości. Ostatecznie nie można obarczać religii odpowiedzialnością za dobro lub zło. Dobre i złe skłonności znajdują się w umysłach mężczyzn i kobiet, religia zaś usiłuje usunąć złe cechy, a wzmocnić dobro. Dąży do powstrzymania ludzi przed działaniami pełnymi przemocy i nienawiści. Być może względny pokój i harmonię, które panują w wielu krajach, zawdzięczamy zbawiennym naukom różnych religii, choć nie opisują tego historyczne księgi.

Powszechne boskie dziedzictwo człowieka

    W erze konfliktów religijnych i wojen domowych przyszedł Bhagawan Baba – światło przewodnie dla pokoju i dobrej woli świecące pośród skłóconych narodów i wyznań. „Jest tylko jedna religia, religia miłości. Jest tylko jedna kasta, kasta ludzkości. Jest tylko jeden język, język serca i jest tylko jeden Bóg i jest On wszechobecny,” ogłosił. Baba podkreśla jedność wszystkich religii i od sześćdziesięciu lat zachęca i inspiruje Swych wielbicieli do praktykowania tolerancji i akceptacji dla wszystkich wyznań jako równorzędnych ścieżek prowadzących do ostatecznego celu, bez względu na nazwy, jakimi się je określa. Baba mówi, że pojawił się po to, by zasilić korzenie wszystkich wiar i nieustannie godzi konflikty oraz jednoczy wszelkie zróżnicowane aspekty różnych religii w nieprzebrany strumień miłości, która wesprze i nasyci nowym życiem całą ludzkość. Owej idealnej jedności wszystkich wiar przestrzega się skrupulatnie w Jego aśramie w Prasanthi Nilayam, a także we wszystkich Organizacjach Sathya Sai działających pod Jego egidą. Sai naucza, że religia powinna wygasić zarzewia konfliktów i krzewić bezinteresowną, bezwarunkową miłość. Ponieważ poziom ludzkości jest taki sam jak świat długi i szeroki, wszystkie religie dążą do podniesienia świadomości człowieka, pomagając mu w pokonaniu nieczystości umysłu i tak haniebnych cech jak żądza, gniew, chciwość, pycha, ułuda i zazdrość. Oto główny i najszczytniejszy cel religii. Kiedy ten cel zostanie osiągnięty, przyjdzie czas na wszelkie błogosławieństwa i na ten święty stan zwany ostatecznym urzeczywistnieniem.
     Baba twierdzi, iż motyw leżący u podstaw propagowania wszystkich wiar jest jeden. Założyciele wszystkich religii byli przepełnieni miłością i mądrością, ich celem zaś było podniesienie poziomu świadomości człowieka i przyspieszenie ewolucji duchowej wszystkich istot ludzkich. Żaden z nich nie miał zamiaru szerzyć podziałów, zakłócać rozwoju ludzkości czy propagować konflikty lub złą wolę. Dążyli do okiełznania namiętności, emocji i instynktów i do skierowania rozumu na ścieżki dobroczynne dla jednostki i społeczeństwa. Założyciele wszystkich religii kładli nacisk na wartości fundamentalne takie jak miłość, współczucie, braterstwo, sprawiedliwość i prawda. Pojawiali się w różnych częściach świata w różnych czasach, na ziemiach o odmiennych tradycjach i dzielili się mądrością poprzez praktykę i nauki, aby wydobyć człowieka z moralnej nieprawości, pomóc mu wyzbyć się zwierzęcych instynktów i osiągnąć człowieczeństwo, a następnie ostateczny, boski stan zwany mokszą, nirwaną czy jeszcze inaczej. To dążenie do urzeczywistnienia swojej prawdziwej Jaźni i unicestwienie egocentrycznego, małego ja stanowi istotę religii.
    Bhagawan Baba mówi: „Miłość jest narzędziem, które rozbroi każdego przeciwnika; miłość rodzi miłość. Wysłana powróci, bowiem jedyną reakcją nań jest miłość. Ścieżka miłości jest jedyną, która prowadzi do Boga. Bóg jest miłością; żyjcie w miłości. Niech cała ludzkość żyje w miłości.”

Miłość to światło przewodnie wszechświata

    Wszystkie światowe religie i wszyscy święci tego świata kładli nacisk na miłość jako na podstawowy wymóg życia prawego i wznoszącego duchowo. Podkreślali takie wartości jak bezinteresowna służba, pokora, prawda, prawość, pokój i niekrzywdzenie i nawoływali swych naśladowców do życia nimi.
    W naszych czasach Awatar tej epoki, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba- ucieleśnienie pokoju i miłości - w Swych niezliczonych dyskursach niestrudzenie zachęca Swoich wielbicieli do odrzucenia ciasnego, ograniczającego przywiązania do określonych dogmatów i wyznań. Nawołuje do poszerzenia horyzontów i objęcia całej ludzkości w jej dążeniu do trwałego pokoju, poprzez praktykowanie miłości do Boga i wszystkich ludzi, a także do unikania grzechu i przestrzegania sprawiedliwości oraz moralności społecznej. Baba jest żywotnie zaangażowany w zadanie polegające na usunięciu złych skłonności i praktyk, niesprawiedliwości i korupcji. Propaguje jedność wszystkich religii i głosi, że tę jedność możemy osiągnąć jedynie wtedy, gdy nauczymy się dostrzegać jedność w wielości. Nasza niewiedza sprawia, że obecnie dostrzegamy jedynie różnorodność tego, co jest jednością. Musimy naprawić nasz sposób widzenia. Jedność można widzieć i doświadczać jej wyłącznie wtedy, gdy zniszczymy nasze poczucie identyfikacji z ciałem.
     W aspekcie duchowym cała ludzkość należy do jednej i tej samej klasy, kasty i religii. Boska zasada we wszystkich systemach wiary pochodzi od tego samego, jednego Boga. Baba mówi, że musimy sprawiać, by ta fundamentalna jedność przejawiała się poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistościami duchowymi i poprzez przekonującą i rozszerzającą się potęgę miłości aż wszyscy staną się częścią uniwersalnej religii pracy, uwielbienia i mądrości. Misją Baby jest zjednoczenie całej ludzkości w jedną rodzinę w akcie urzeczywistnienia Atmy – podstawy, na której opiera się cały kosmiczny plan. Kiedy do tego dojdzie, wspólne nam boskie dziedzictwo, które łączy nas ze sobą nawzajem i z Bogiem ujawni się, zaś miłość – owo światło przewodnie wszechświata – przeważy. Adwaita darśanam dźnianam dostrzeganie jedności w wielości to mądrość, mówią Wedy.
Z „Sanathana Sarathi” tłum. J.G.
* * *
Bóg jest Miłością czyli Boże przesłanie
na każdy dzień nadchodzących lat
Idąc z wiarą w swe codzienne zwykłe dni,
bądź radosny, że rozumiesz boży życia sens;
Dawaj ludziom napotkanym Miłość – tak,
jak się daje łaknącemu, odłamany z swego chleba – kęs!
Refren:
Miłość jest światłem, Miłość jest drogą, Miłość jest Celem,
a ty bądź wszystkim – siostrą i bratem i przyjacielem!
Gdy za dobroć twą, nagrodą będzie ból,
ty bądź pewny, że to wolą Jego jest pisane,
każda z twoich życia ról,
niechaj Wiarą umocniona dusza twa – nie pamięta złego,
tylko w dobrym nieustannie, zawsze mocno – trwa!
Refren:
Miłość jest…
Niech nie znuży cię twa inność, inny świat,
w którym żyjesz i gdzie każdy jest każdemu zawsze – rad;
Bo w tym świecie, gdzie naprawdę mieszka Bóg ,
On cię wybrał i dał Łaskę bycia jednym z jego ufnych – sług!
Refren:
Miłość jest…
Z tym przesłaniem idąc w życie, działaj tak,
żeby każdy, kto cię spotka na swej drodze czuł swym sercem Jego znak,
gorejący na rozdrożu ludzkich dróg,
bo jedynym życia celem, jest Miłości Pełen – Dobry Bóg!
Napisany z Woli Swamiego przez wielbiciela w ostatnie dni mijającego roku 2001  i złożony kornie u Jego Lostosowych Stóp. 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.