Ghandikota V. Subba Rao

Ku świadomości Sai poprzez mantrę, tantrę i jantrę

Saitri

Na podstawie wykładu wygłoszonego w Brindawan w dniu 20 maja 1999 r.

   Awatar Śri Satya Sai istnieje w wielu wymiarach, posiada rozliczne moce oraz różnorodne manifestacje. Ale w tym wykładzie skupimy się na trzech aspektach świadomości Sai, której najwyższy stopień to  stan transcedentalnej świadomości (turija).

   Baba jest najbardziej współczesną, zdumiewającą i cudowną manifestacją Boga, żywym, miłującym i umiłowanym Panem, który przebywa pośród nas. Musimy odpowiedzieć sobie, jak  znajdujemy się w codziennym życiu wobec tego ognia duchowej Energii i Miłości, który wcielił się w ludzką postać i żyje pomiędzy nami.

Trzy ciała i trzy stany

W literaturze wedyjskiej wyróżnia się trzy rodzaje powłok cielesnych:

   1.  Ciało zewnętrzne, fizyczne, materialne (stula deha)

   2.  Ciało subtelne, wewnętrzne, astralne, podświadome (sukszma deha)

   3.  Najbardziej wewnętrzna i ostateczna forma, ciało przyczynowe (karana deha), które jest najbardziej subtelnym ze stanów  przejawionych.

Spróbujmy poznać zakres działania tych trzech poziomów. Określa się je jako:

   1.  Poziom ciała fizycznego.

   2.  Psychosomatyczny poziom intelektu, doświadczeń zawartych w podświadomości, pamięci i ego.

   3.  Przyczynowy poziom siły życiowej (prany) który istnieje we wszystkich trzech stanach umysłu:  jawy,  marzeń sennych i głębokiego snu.

Indywidualny aspekt egzystencji na poziomie ciała i w stanie jawy (powiązany z karmą) nazywany jest wiśwa;

Subtelne ciało astralne w stanie snu to taidżas;

Poziom życia przyczynowego, nieprzejawiającego się (w stanie głębokiego snu) to pradżnia.

    Wszystkie te trzy stany istnieją w jedności z Atmą, która będąc bytem niezależnym przekształca je w transcedentalny, nadświadomy stan (turija). W tym stanie, w którym znajduje się  oświecona osoba podczas samadhi, Atma doświadcza bezpośrednio Parabrahmana (Najwyższej  Rzeczywistości, Absolutu). Atma jest rzeczywistym mieszkańcem tych trzech niższych poziomów.

Związek z boskimi siłami kosmicznym

   Każda indywidualna świadoma istota jest również powiązana z poziomem kosmicznym, wspólnym dla wszystkich ciał fizycznych (wiśwa), który określa się jako Wirat. Sumę wszystkich ciał subtelnych nazywa się Hiranjagarbą, a wszystkie ciała przyczynowe (pradżnia) – określa się mianem Iśwary.

   Stan jawy (dżagrata awastra) to końcowe stadium ewolucji wszechświata i pierwszy etap inwolucji. Gdy  jako indywidualne świadome istoty, zjednoczymy się z kosmicznym, boskim poziomem tych trzech powyższych form, to poznamy wiążący nas łańcuch poszczególnych przyczyn i skutków i osiągniemy wyzwolenie z niekończącego się cyklu narodzin i śmierci (karma mukti).

   W Rigwedzie i  Jadżurwedzie znajdują się hymny opisujące proces stworzenia. Na kosmicznym, przyczynowym poziomie, odpowiadającym stanowi głębokiego snu (stan nieprzejawiony lub ukryty) Bóg nazywany jest Iśwarą. Gdy to, co idealne, tworzy to, co konkretne, mamy do czynienia z  aspektem Hiranjagarby. Tak się dzieje, gdy transcedentalne „wody” prastworzenia organizują się w siły podtrzymujące życie. Iśwara wyłania się wtedy z Parabrahmana, a Hiranjagarba - z Iśwary. Z Hiranjagarby bierze swój początek Wirat, którego manifestacją jest prakriti, czyli natura.  Najwyższa, Boska, Kosmiczna Substancja, zarówno istniejąca w świecie, jak i transcendentna, tworzy trzy makrokosmiczne poziomy: Wirat (Kosmiczne Ciało), Hiranjagarba (Kosmiczny Umysł-Intelekt) i Iśwara (Kosmiczne Życie). Hiranjagarba jest mieszkańcem, wewnętrznym kontrolerem, Antarjaminem, nicią przewodnią, która łączy wszystkie kwiaty w girlandzie, jednocząc to, co indywidualne z tym, co wspólne. Jest boskim pierwiastkiem miłości, Sutratmą.

Boski Uniwersalny Pierwiastek Miłości

   Brahma Sutra jest kosmiczną, boską nicią miłości, przyczyną wszystkich przyczyn, wszystkiego co jest. Jak mówi Bhagawan Baba: jeśli z poziomu ciała połączycie się z kosmosem, ogromnie rozszerzycie swoją świadomość.

   Dzięki miłości zwielokrotnicie swoją moc, która związana jest z nieskończonością. Upaniszady nauczają medytacji ku temu prowadzących. Najpierw zjednoczcie się z rodziną, potem, kolejno z przyjaciółmi, społeczeństwem, miastem, krajem, planetą, systemem solarnym, galaktyką, wszechświatem (jak w medytacji światła). Pamiętajcie, że mikrokosmos zwielokrotnia się i różnicuje, gdy połączy się bliżej i głębiej z makrokosmosem.

   Purusza Sukta w Rigwedzie  mówi nam o połączeniu tego, co indywidualne z tym, co kosmiczne, na różnych poziomach. Najpierw na poziomie fizycznym, a później na poziomie mentalnym. Wchodząc w kontakt z nadświadomością mędrcy i jogini uzyskują wizję Hiranjagarby (jako złotego, lśniącego nasienia, z którego powstają wszechświaty). Świadomość przenika wszystkie poziomy ewolucji i inwolucji. Na poziomie Hiranjagarba - taidżas znajduje się duchowe serce,  dzięki któremu poprzez medytację można zjednoczyć się z kosmiczną energią.

   Wszystkie poziomy związane są z energiami kosmicznymi, z którymi jednostka łączy się poprzez medytację. Hiranjagarba lub Najwyższa Zasada Miłości jest pierwszym przejawieniem Parabrahmana, niezmiennego Najwyższego Bytu. Jak powiedział Bhagawan Baba: „Oddzieliłem siebie od siebie by kochać siebie”.  Z Hiranjagarby wyłonił się świat i w dalszym procesie wszystkie składniki kosmosu.  Makrokosmos i mikrokosmos mają taką samą strukturę. Żywa komórka (anda), ludzki embrion (pinda) i kosmos (brahmanda) - wszystkie mają kształt jaja lub lingi.

Złota linga wyłania się z ust Baby

   W czasie obchodów święta Mahaśiwaratri w roku 1999, z ust  Bhagawana wyłoniła się, pochodzącą z boskiego wnętrza, promienna złota linga, uosabiającą boski pierwiastek miłości. Hiranjagarba to boska miłość. Baba wspomina o miłości matki, która przemienia krew w mleko by nakarmić niemowlę. Doświadczamy tej matczynej miłości od pierwszego dnia naszego życia. Podobnie boska miłość wyłania się z pępka i wzrasta w duchowym sercu, po prawej stronie naszego ciała.

   Widziałem narodziny złotej lingi z ust Baby w Wielką Noc Śiwy w lutym 1999 roku. Baba uderzył lingą trzy razy o kamienną ziemię mówiąc, że Boskość jest niezniszczalna, ponieważ uosabia trwałą miłość! Powiedział, że ta Linga Hiranjagarba obdarza duchową mocą prowadzącą do wyzwolenia. Miłość jest organizującą i jednoczącą substancją wszechświata i mikrokosmosu. Ona przenika wszystko. Satya Sai jest Hiranjagarbą w cielesnej formie.

Hiranjagarba

   Pojęcia „miłość” i „prawda”, obecne  w Sai Hiranjagarba Gajatri, są objaśnione w Upaniszadach nawiązujących do pojęcia Hiranjagarba. Przede wszystkim w Upaniszadzie Brihad-aranjaka, a także w wypowiedziach Baby na temat Hiranjagarby. Słowo Sathya składa się z sylab Sa-Thi-Ja. Sylaby  Sa i Ja oznaczają Boga, a Thi symbolizuje prakriti (naturę). Innymi słowy, Najwyższy Absolut zawiera w Sobie świat zjawisk, a natura znajduje się pomiędzy boską substancją - noumenonem (przyczyną wszystkich zjawisk) a samą Najwyższą Boskością. 

1.     Prema.

   W Delhi doświadczyłem Baby jako wielkiego magnesu miłości przyciągającej setki tysięcy ludzi. Jest On Miłością, która inkarnowała się na ziemi. Dlatego też pierwsza linijka Sai Hiranjagarba Gajtri brzmi - Prematmanaja Widmahe. Oznacza to, że musimy zrozumieć, iż Sai jest ucieleśnieniem Boskiej Miłości.

2. Baba jest także Hiranjagarbą, z którego, w postaci lśniącej, złotej materialnej lingi, wyłania się substancja miłości. Dlatego druga linijka Sai Hiranjagarba Gajatri brzmi - Hiranjagarbaja Dimahi. Oznacza to, że medytujemy całym sercem nad boskim, rodzącym złoto Satya Sai. Tej medytacji powinno towarzyszyć poczucie, że „łączę się z Sai Hiranjagarbą, kosmicznym Umysłem i Intelektem”. Takie zjednoczenie ogromnie wzmacnia naszą mentalną i intelektualną energię.

3.Trzecia linijka jest kluczem do Sai Hiranjagarba Gajatri.

   Imię  tego Awatara to prawda, która stanowi Jego istotę. Jest On Bogiem Prawdy. W Upaniaszadach napisano, że drugie imię Hiranjagarby to „Satjam”. Trzeci wers brzmi - Thanna-satja Praćodajat, co znaczy: „Zaprowadź nas Boże prawdy i miłości na ścieżkę wyzwolenia”. Warto tu wspomnieć, że sam Baba łaskawie wypełnił ten trzeci wers, gdy ja miałem wątpliwości, czy właściwie dobrałem słowa. Zrodzenie przez Babę Lingi Hiranjagarba przynosi podwójną korzyść. Na poziomie indywidualnym ci, którzy są świadkami jego wyłonienia się (lub głęboko nad tym medytują) zostają uwolnieni od ponownych narodzin. Na poziomie światowym, czyli zbiorowym, narodziny lingi z boskiego brzucha przynosi spłynięcie na świat satwicznej miłości, w czasach, gdy świat przepełniony jest śmiertelną nienawiścią i przemocą. To dlatego Baba ostatnio zadeklarował, że będzie rodził lingę Hiranjagarba również w przyszłości. Oświecenie i wyzwolenie poprzez miłość to przesłanie Baby na nowe tysiąclecie. Miłość jest emanacją prawdy. „Prawda jest prądem, a miłość żarówką, która ona zapala. Dzięki prawdzie doświadczysz miłości, dzięki miłości  możesz zobaczyć prawdę.” - powiedział Baba. Trzy mantry Sai Gajatri ułatwiają zjednoczenie indywidualnej jaźni (dżiwatmy) z Najwyższą, Wszechmocną Jaźnią (Paramatmą). Przemiana poprzez miłość musi zachodzić na trzech poziomach – jawy, snu i głębokiego snu. Takie jest przesłanie Sai na nowe tysiąclecie. Weźmy za przykład orzech kokosowy. Twardą, zewnętrzną skorupę można porównać do stanu czuwania (wiśwa), miękki miąższ do snu (taidżas), a mleko, składnik wewnętrzny do głębokiego snu (pradżnia). Z mleka tworzy się miąższ, tak jak z pierwotnego mleka powstała pierwotna substancja świata - Hiranjagarba, którą Wedy nazywają pierworodną.

Saitri

   Satya Sai jest także Sai Surją (Bogiem Słońca). Słońce jest najwspanialszą manifestacją świetlistości w materialnej formie. Podobnie Satya Sai Baba jest najpotężniejszym przejawieniem  boskiej energii w formie ludzkiej. Dlatego właśnie zasiadł na Złotym Rydwanie Słońca. Było to historyczne wydarzenie, 22 września 1997 roku, podczas którego zostałem zainspirowany do ułożenia Sai Surja Gajatri. Mantra ta związana jest z poziomem ciała fizycznego w formie kosmicznej, czyli z Wiratem.

   Sai Hiranjagarba Gajatri pojawiła się w moim umyśle, gdy kontemplowałem Satya Sai, z którego ust wyłaniała się złota linga w czasie Mahaśiwaratri 1999 roku. Mantra ta umożliwia nam zjednoczenie się z boskim kosmicznym Umysłem, czyli Hiranjagarbą.

   Natomiast Sai (Iśwara) Gajatri, która została objawiona w 1977 roku czcigodnemu wedyjskiemu uczonemu Ghandikota Subrahmanja Shasthridżiemu, jest mostem do obecnego w SAI boskiego kosmicznego pierwiastka życia – Iśwary.

Sai (Iśwara) Gajatri

Om Sajiśwaraja Widmahe

Satja Dewaja Dimahi

Tanna-sarwa Praćodajat

Najlepszy czas do śpiewania  lub medytowania: świt.

Stan związany z indywidualnym bytem: pradżnia, połączona z kosmicznym poziomem Iśwary.

Sai Surja Gajatri

Om Sri Bhaskaraja Widmahe

Sai Dewaja Dimahi

Tanna-surja Praćodajat

Najlepszy czas do śpiewania i medytacji: południe.

Stan związany z indywidualnym bytem: wiśwa, połączony z kosmicznym poziomem Wiratu.

Sai Hiranjagarba Gajatri

Om Prematmanaja Widmahe

Hiranjagarbaja Dimahi

Tanna-satja Praćodajat

Najlepszy czas do śpiewania, medytacji: zmierzch.

   Stan związany z indywidualnym bytem: taidżas, połączony z kosmicznym poziomem Hiranjagarby.

Odmawianie Saitri

   Mantry tworzą pomost, który umożliwia nam na przejście od indywidualnej do zbiorowej i boskiej świadomości, czyli urzeczywistnienie pełni naszej istoty. Tym właśnie jest zjednoczenie albo wyzwolenie (mukti).

   Wczesny świt (Brahma muhurta), świeżo po głębokim śnie (pradżnia), to najlepszy czas na śpiewanie Sajiśwara Gajatri, gdyż wtedy nasze ciało przyczynowe połączone jest z kosmicznym pierwiastkiem życia - Sai Iśwarą.

   Stan jawy (dżagrat awasta), którego maksimum przypada w południe, to właściwy czas na śpiewanie Sai Surja Gajatri. Hiranjagarba Gajatri najlepiej odmawiać przed pogrążeniem się w sen (taidżas).

   Trzeba podkreślić, że każda z tych trzech mantr poświęconych Panu Satya Sai posiada święte wedyjskie metrum zwane Gajatri (które ma moc prowadzącą do wyzwolenia). Każda mantra Gajatri składa się z trzech części, a każda część zawiera osiem świętych wedyjskich liter, czyli w sumie 24 litery w sanskrycie (symbolizujące dwadzieścia cztery kosmiczne pierwiastki  życia). Pierwsza część każdej mantry Gajatri jest oddawaniem czci, druga odnosi się do medytacji, a trzecia jest modlitwą. Gajatri skierowana jest do aspektów Powszechnej Boskiej Matki, związanych z życiem, miłością i nauczaniem.

   Powyższe trzy Gajatri stanowią jedną całość, którą możemy nazywać Saitri – termin ten został stworzony przez Bhagawana Babę. Ta święta formuła, łącząca trzy w jednym, oznacza trzy boskie chwały Śri Satya Sai jako boskiego zarządcy - na poziomie fizycznym, subtelnym, czyli psychosomatycznym  oraz na poziomie siły życiowej albo przyczynowym.

   Saitri, trójca mantr Sai Gajatri, dedykowanych Bhagawanowi Babie stanowi ogromną pomoc dla wielbicieli w ich dążeniu do życia zgodnego z  Boską Świadomością Sai. Bhagawan Satya Sai, zgodnie ze swoją misją wspomagania wszystkich na drodze do  urzeczywistnienia  wewnętrznej boskości, zwielokrotnia u wielbicieli zdolność percepcji, działania i reagowania, a także podnosi poziom ich energii poprzez oczyszczenie i napełnienie kosmiczną boską mocą. Czyni to siłą Swej nieograniczonej miłości oraz poprzez Swą absolutną, wieczną, błogosławioną postać.

Sai Śiwoham

   To składająca się z pięciu liter mantra pańćaksari, recytując którą identyfikujemy się z Sai Śiwą, współczesnym, a jednocześnie prastarym Boskim Bytem.

   Medytacje z mantrami Saitri prowadzą aspiranta do pełnego oświecenia na niedwójnym planie Sai Śiwoham, oznaczającym identyczność  indywidualnej jaźni z boskim kosmicznym źródłem i mocą reprezentowaną przez Sai Śiwę.

   Usystematyzowane opracowanie mantr Sai według ich cech charakterystycznych przedstawia poniższy dodatek.

Dodatek

Sai (Iśwara) Gajatri

OM Sajiśwaraja Widmahe

Satya Dewaja Dimahi

Tanna Sarwa Praćodajat

Znaczenie: Wiemy, że Sai jest inkarnacją Najwyższego Boga. Medytujemy nad tym Bogiem Prawdy. Niech ta  Wszechmocna Osoba prowadzi nas do pełnego wyzwolenia.

Charakterystyka:

a)    Ciało: przyczynowe

b)    Powłoka: anadamaja (wypełniona błogością)

c)     stan: głęboki sen

d)    aspekty:

    1.  Indywidualny: pradżnia (utajony, nieprzejawiony stan)

    2.  Zbiorowy lub kosmiczny: Swarat/ Iśwara (samooświecony byt, świadomość indywidualna połączona z kosmiczną, boską jaźnią)

e)    poziom świadomości: najgłębsza świadomość; osiągnięcie esencjonalnej jedni z kosmiczną, boską Jaźnią,

f)      przejawiony aspekt boskości: Sai Iśwara (Sai jako Najwyższa Boskość),

g)    zdolności / poziom  energii: gnjana siakti (moc duchowej wiedzy),

h)    wartość praktyczna: pozbycie się ego dzięki poddaniu się Bogu.

Objawienie: 24 grudnia 1977 podczas wigilii Bożego Narodzenia w Brindawanie.

Pora praktyki: Najlepiej od 4 do 10 rano (zaraz po przebudzeniu).

Forma medytacji: Satya Sai wizualizowany w sercu bogini o pięciu twarzach – Weda Mata Gajatri.

Korzyści / moce: Uzyskanie kontaktu z nadświadomością, oświecenie,  sarupja (życie w świadomości Sai na najgłębszym poziomie, czyli osiągnięcie pełni osobowości), błogostan.

Sai Surja Gajatri

Om Śri Bhaskaraja Widmahe

Sai Dewaja Dimahi

Tanna-surja Praćodajat

Wiemy o tej promieniującej własnym światłem Istocie. Medytujemy nad tym przejawieniem Boga jako Sai Surja. Niech to boskie światło oświeca nas na drodze do wyzwolenia.

Charakterystyka:

a)    ciało: grube, fizyczne

b)     powłoka: fizyczna, pochodząca z pożywienia

c)      stan: jawa

d)    aspekty:

1.     indywidualny: wiśwa (przyobleczona w ciało jaźń w stanie jawy.

2.        Zbiorowy, czyli kosmiczny: wirat (forma makrokosmiczna, Pan przejawiający się jako kosmos)

e)       poziom świadomości: świadomość świata zewnętrznego

f)          przejawiony aspekt boskości: Sai Surja (Bóg Słońca)

g)       zdolności / poziom energii: krija siakti (moc działania)

h)    wartość praktyczna: poświęcenie się służbie innym ludziom.

Objawienie: O siódmej rano 22 września 1997 podczas przejazdu złotego rydwanu w Sai Kulwant Hall w Praśanti Nilajam.

Czas praktyki: Najlepiej od 10 rano do 16.

Forma medytacji: Wizualizacja Sathya Sai jadącego złotym, lśniącym, słonecznym rydwanem.

Korzyści / moce: Zdrowie, siła, zdolności, wytrwałość, mające swoje zwieńczenie w salokja (życie w świadomości Sai w stanie jawy), sanmaja: spełnienie w życiu.

Sai Hiranjagarba Gajatri

Om Prematmanaja Widmahe

Hiranjagarbaja Dimahi

Tanna-satja Praćodajat

Znaczenie: Wiemy, że Sathya Sai jest ucieleśnieniem Boskiej Miłości. Medytujemy nad tą boską Osobą o złotym łonie. Niech Sathya Sai będący ucieleśnieniem prawdy prowadzi nas do wyzwolenia.

Charakterystyka:

a)    ciało: subtelne

b)    powłoka: pranamaja, manomaja, widżnamaja (witalna, mentalna i intelektualna)

c)     stan: płytki sen

d)    aspekty:

1.     indywidualny: thaidżas (ucieleśniona, lśniąca jaźń w stanie snu)

2.     zbiorowy: Samrat / Hiranjagarbha (Władca albo centralna, promieniująca istota)

e)    poziom świadomości: sumienie (podświadomość psychosomatyczna)

f)      przejawiony aspekt Boskości: Linga Sai Hiranjagarba

g)    zdolności / poziom energii: ićća siakti (wola mocy)

h)    wartość praktyczna: samoświadomość osiągnięta dzięki opanowaniu zmysłów.

Objawienie: 6:15 rano, 15 lutego 1999 podczas narodzin lingi (lingobhawam) w Sai Kulwant Hall w Praśanti Nilajam.

Czas praktyki: Najlepiej od 16:00 do 22:00

Forma medytacji: Wizualizacja Sathya Sai w chwili gdy linga Hiranjagarba wyłania się z Jego ust.

Korzyści / moce: Miłość i prawda, które można w pełni osiągnąć żyjąc w świadomości Sai na poziomie serca (samipja); czinmaja – wypełnienie świadomością Boga.

Sai Śiwoham

Niedwójna, pięcioliterowa (pańczaksari) formuła (mantra)

Znaczenie: Jestem Najwyższą Boską Jaźnią (Sai Śiwą).

Charakterystyka:

a)    ciało: brak związków z ciałem,

b)    powłoka: pozazmysłowa

c)     stan: transcendentalny (turija)

d)     aspekty:

1)       indywidualny: dżiwanmukta (wyzwolony za życia)

2)    zbiorowy lub kosmiczny: Sarwarat / Sai Śiwa (Uniwersalna, samoświetlista, najwyższa, wieczna Istota)

e)    poziom świadomości: niezmienna, zintegrowana świadomość identyczności dżiwatmy z Paramatmą,

f)      przejawiony aspekt Boskości: Parabrahma Sai Śiwa,

g)    zdolności / poziom energii: satjam, śiwam, sundaram, anandam (prawda, dobro, boskie piękno, błogostan),

h)    wartość praktyczna: nirwikalpa samadhi (stan nadświadomy, wolny od wyobrażeń)

Objawienie: Rano 7-8 marca 1997 podczas Mahaśiwaratri, w Sai Kulwant Hall w Praśanti Nilajam.

Czas praktyki: Wewnętrzna kontemplacja o każdej porze.

Forma medytacji: Wizualizacja Sathya Sai w Śiwa Lindze i stopniowe przekraczanie ograniczeń Imienia i Formy.

Korzyści / moce: Kaiwalja / Sajudżia (wyzwolenie/pełna identyfikacja) z Najwyższym, Kosmicznym, Boskim Życiem, czyli Sai Śiwą.

 „Oddzieliłem Siebie od Siebie, by kochać Siebie”

(Sai Baba)  OM TAT SAT

Gurupurnima 1999

Tłum.: Agnieszka Baranowska, Bogusław Posmyk, Maryla Sowa

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.